شبکه ملی فرهنگ

طراحی گرافیک بدنه پورتال داخلی شبکه ملی فرهنگ، در سال 1390 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این پوسته در داخل سازمان و روی پورتال آن استفاده شد.