حساب همکاری فروش

نرخ کمیسیون بازاریابی شما از 15% شروع می شود،این نرخ با توجه به فعالیت شما در هر ماه متفاوت می باشد

زمانی که کمیسیون شما به مبلغ پانصد هزار تومان برسد،سیستم کمیسیون را به کارت بانکی شما به طور خودکار واریز می کند

امکان استفاده لینک ها در تمامی شبکه های اجتماعی و وب سایت ها وجود دارد